Alg. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FREEDOGZ,

gevestigd te Neerheide 17, 9070 Heusden, België.

Versie geldig vanaf 1 juni 2014.

 

1. Algemeen

1.1 Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van FREEDOGZ worden aangeboden.

1.2 Koper: de persoon die de webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient minimum 18 jaar te zijn, of moet een akkoord van ouders of voogd hebben.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FREEDOGZ. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FREEDOGZ. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FREEDOGZ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FREEDOGZ erkend.

1.6 FREEDOGZ garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal FREEDOGZ bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van FREEDOGZ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FREEDOGZ geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Voor het verzenden van uw bestelling proberen we zoveel mogelijk de dozen die we van onze leveranciers ontvangen te hergebruiken. Als opvulmateriaal gebruiken we versnipperd oud papier. Op deze manier houden we de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.4 FREEDOZ biedt verschillende mogelijkheden aan om te betalen. Deze worden automatisch aangeboden op het einde van de bestelling. De betaling dient te zijn gebeurd alvorens er aan de bestelling of verzending wordt begonnen.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan FREEDOGZ heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij FREEDOGZ. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt FREEDOGZ er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten door FREEDOGZ aangeboden, zoals het volgen van hondenbegeleiding, cursussen, conferenties, enz.. Op diensten, waarbij FREEDOGZ slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde aanbieders van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij FREEDOGZ, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van FREEDOGZ . FREEDOGZ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 FREEDOGZ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 FREEDOGZ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan FREEDOGZ deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan FREEDOGZ. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan FREEDOGZ schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door FREEDOGZ gegrond worden bevonden, zal FREEDOGZ naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van FREEDOGZ en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van FREEDOGZ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van FREEDOGZ gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van FREEDOGZ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 FREEDOGZ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van het transport.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens FREEDOGZ in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten pareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van FREEDOGZ en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) voor geleverde goederen die in promotie zijn;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt FREEDOGZ zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden FREEDOGZ slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van FREEDOGZ gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 FREEDOGZ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen FREEDOGZ en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FREEDOGZ op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 FREEDOGZ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 FREEDOGZ behoudt zich het recht deelname aan lessen, workshops, seminaries, cursussen en opleidingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren als de deelnemer zich in strijd met de overeenkomst gedraagt. Dit geldt met name als hij/zij het doel van de gebeurtenis of andere deelnemers in gevaar brengt.

 

9. Annuleren van deelname aan activiteiten

9.1 Indien een deelnemer zijn deelname aan workshops, seminaries en lezingen wenst te annuleren, behoudt FREEDOGZ zich het recht volgende annulatie voorwaarden toe te passen:
Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, tot 4 maand voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 100% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, na 4 maand en tot 1 maand voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 50% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, 1 maand of minder voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 0% van het reeds betaalde bedrag terug storten.

9.2 Annulatie van groepslessen en individuele lessen of consultaties dient schriftelijk te gebeuren. FREEDOGZ behoudt zich het recht groepslessen en individuele lessen of consultaties aan te rekenen of niet terug te betalen indien de deelnemer zijn deelname niet annuleert tot 48u voor de aanvang van de les.

9.3 Annulatie van activiteiten waarvoor de deelnemer een contract met FREEDOGZ heeft ondertekend, dient te gebeuren volgens de specifieke overeenkomst binnen dit contract. De annulatievoorwaarden zijn geldig die binnen dit contract zijn bepaald.

 

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van FREEDOGZ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

 

11. Overmacht

11.1 FREEDOGZ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FREEDOGZ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 FREEDOGZ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FREEDOGZ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien FREEDOGZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 FREEDOGZ is niet aansprakelijk voor schade van de klant of derden, onder welke vorm ook, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door FREEDOGZ aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij FREEDOGZ zolang de afnemer de vorderingen van FREEDOGZ uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van FREEDOGZ wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door FREEDOGZ geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan FREEDOGZ of een door FREEDOGZ aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin FREEDOGZ haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht FREEDOGZ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FREEDOGZ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen of Antwerpen kennis, tenzij FREEDOGZ er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

15. Klachten

15.1 Bij klachten kunt u FREEDOGZ steeds contacteren via deze website.

 

16. Copyright

16.1 Niets van deze website mag zonder toestemming van FREEDOGZ vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

 

17. Bedrijfsgegevens

FREEDOGZ, Neerheide 17, 9070 Heusden, België.

Ondernemersnummer : BE 0834 208 116